Các đội thi phân tích số liệu, xác định vấn đề và đề xuất giải pháp chiến lược để giải quyết thử thách được đặt ra từ 02 NTT Kim Cương.

Công bố kết quả Top 30 bước tiếp vào vòng 2.2

Top 30 đội thi tiếp tục phát triển chi tiết đề án, lập kế hoạch Marketing Truyền thông tích hợp và trình bày trước BGK vào Pitching Day

Các đội sẽ trình bày ý tưởng hoàn chỉnh cho đề bài xuyên suốt Vòng 2. 
Top 04 đội (02 đội/đề thi) có màn thể hiện xuất sắc nhất bước tiếp vào Vòng 03

Scroll to Top